Darželio istorija

Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1985 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr.372 įsteigtas 63-čias lopšelis-darželis. Klaipėdos miesto mero 1991 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 94 lopšeliui – darželiui suteiktas ,,Vyturėlio“ vardas.

Klaipėdos miesto mero 1993 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 365 įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 pavadinta ,,Vyturėlio“ mokykla-darželiu.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T2-148 įstaiga reorganizuota ir pavadinta Klaipėdos lopšeliu-darželiu ,,Vyturėlis“. Lopšelyje-darželyje veikia 9 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Grupės komplektuojamos iš tokio pat amžiaus vaikų. Grupių darbo režimas 10,5 val. per dieną.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui taikoma Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, priešmokyklinio ugdymo „Opa pa“ komplektas.

Integruojama Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ neformaliojo vaikų švietimo kūno kultūros ugdymo programa, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa . Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvauja socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“.

Suburtos ir aktyviai veiklą plėtoja  vaiko sveikatos saugojimo ir stiprinimo, interjero puošybos bei vaikų kūrybinių darbų parodų organizavimo kūrybinės  grupės.

Lopšelyje-darželyje yra muzikos ir sporto salės, logopedo kabinetas, kuriuose dirba specialistai.