Vizija, misija, tikslai

Vizija – atvira kaitai besimokanti bendruomenė, ugdanti laisvą, kūrybingą asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti savo pažinimo galias, pasiruošusią tolesniam mokymuisi.

Misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

2023 metų prioritetas – sąlygų ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą, sudarymas.

1. Tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę plėtojant inovatyvų ir patirtinį ugdymą, sudarant galimybes kiekvienam vaikui patirti sėkmę.

  • Uždaviniai:

 a) kurti inovatyvią, kiekvieno vaiko ugdymąsi ir savirealizaciją skatinančią aplinką;

 b) tobulinti švietimo pagalbą skirtingų poreikių vaikams.

2. Tikslas – stiprinti bendradarbiavimą ir skatinti lyderystę, kuriant saugią ir patrauklią aplinką.

  • Uždaviniai:

a) plėtoti pedagogų mokymosi vieniems iš kitų ir kartu su kitais galimybes, siekiant ugdymo profesionalumo, inovatyvumo;

b) skatinti bendruomenės narių iniciatyvas, įgalinti jų įgyvendinimą.