Vizija, misija, tikslai

Vizija atvira kaitai besimokanti bendruomenė, ugdanti laisvą, kūrybingą asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti savo pažinimo galias, pasiruošusią tolesniam mokymuisi.

Misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

2024 metų prioritetas – bendruomenės sveikos gyvensenos ugdymas kuriant fizinę aplinką skirtingų poreikių vaikams.

1. Tikslas – stiprinti sveikos gyvensenos įpročius, kurie būtų integruoti į kasdienį gyvenimą ir būtų prieinami visiems bendruomenės nariams.

  • Uždaviniai:

 a) įsitraukti į sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų tinklą;

 b) plėtoti ryšius su šeima ir socialiniais partneriais, sprendžiant sveikos gyvensenos klausimus.

2. Tikslaskurti saugią ir skatinančią sveiką gyvenimo būdą aplinką skirtingų poreikių vaikams.

  • Uždaviniai:

a) kūrybiškai pritaikyti sporto ir žaidimų erdves, kad jos būtų prieinamos skirtingų poreikių vaikams;

b) skatinti bendruomenės įtrauktį ir paramą saugios fizinės aplinkos kūrimo procesuose.