ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Klaipėdos lopšelis – darželis „Vyturėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Klaipėdos lopšelio – darželio „Vyturėlis“  administraciją: tel.: (8 46) 32 6919, el. p. klaipeda@darzelisvyturelis.lt.

Administracija privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių  vykdymu.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“duomenų apsaugos pareigūnas: UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919, Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius, tel.: +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt.

Jeigu asmuo nesutinka su Klaipėdos lopšelio – darželio „Vyturėlis“ administracijos atsakymu, jis gali  kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p.ada@ada.lt.  

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ INFORMACIJOS SAUGOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REAGAVIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DUOMENŲ VALDYTOJO DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI