ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Įtraukusis ugdymas kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

ATKREIPKIME DĖMESĮ – INFORMACIJA TĖVAMS IR VISIEMS, UGDANTIEMS VAIKUS:

♦ JŪSŲ VAIKAS – IKIMOKYKLINUKAS

♦ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS

♦ VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMAI

SUP VAIKŲ POJŪČIŲ AKTYVINIMAS

NUSIRAMINIMO BŪDAI SUP (IR NE TIK) VAIKAMS

♦ NETINKAMAS VAIKŲ ELGESYS:

ELGESIO I R SAVIJAUTOS ŽENKLAI, KELIANTYS NERIMĄ

KONFLIKTAI. KAIP TINKAMAI JUOS SPRĘSTI

VAIKŲ PSICHOLOGINIS ATSPARUMAS

VALGYMO SUTRIKIMAI

PAVOJAI INTERNETE

SAUGUS LAIKAS PRIE EKRANO

♦ LOGOPEDO PATARIMAI

♦ PATARIMAI PEDAGOGAMS ĮTRAUKIOJO UGDYMO TEMOMIS

♦ GYDYTOJŲ PATARIMAI:

KAI VAIKAS SERGA I TIPO CUKRINIU DIABETU