Veiklos vertinimo rezultatai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

Mokyklos adresas: Vyturio g. 17, Klaipėda.

Įsivertinimo pobūdis: visuminis.

Įsivertinimo mokykloje data (pradžia – pabaiga): 2022-10-20 – 2022-11-25.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė: sudaryta Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V1-82. Darbo grupės veikloje kviesti dalyvauti Įstaigos tarybos pirmininkas arba atstovai.

Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkti instrumentai: anketinė apklausa.

Mokyklos veiklos kokybė buvo įsivertinama šiose srityse: 1) vaiko gerovė, 2) ugdymasis, 3) ugdymo(si) aplinkos, 4) ugdymo strategijos, 5) pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas, 6) bendradarbiavimas su vaikų šeimomis, 7) besimokančios organizacijos kultūra.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI